ข่าว

ขั้นตอนการออกแบบ (Innovation design method)

         กระบวนการออกแบบทางด้านวิศวกรรมแบ่งขั้นตอนในการออกแบบได้ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา หรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (

วิธีการวิเคราะห์ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ภายในอาคาร (Energy Analysis Method For Chiller System)

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์เพื่อวางแผนในการจัดการพลังงาน แบ่งระบบได้เป็น 2 ส่วน ตามหน้าที่อุปกรณ์ที่ทำงานภายในระบบปรับอากาศ ดังรูปที่ 1