ขั้นตอนการออกแบบ (Innovation design method)

         กระบวนการออกแบบทางด้านวิศวกรรมแบ่งขั้นตอนในการออกแบบได้ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา หรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Possibility)

Audit
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการพื้นฐานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design)

Audit
การกำหนดโครงร่างแนวคิดในการออกแบบขั้นต้น (Conceptual Design) หรือการแก้ปัญหา ซึ่งลูกค้าสามารถมองเห็นหน้าตาของงานออกแบบ 
และสามารถปรับแบบได้ตามความต้องการ หรือกำหนดแนวทางสำหรับแก้ไขปัญหาขั้นต้น โดยไม่ควรแก้ไขให้ผิดไปจากแนวความคิด​​​​​​

 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาการออกแบบ (Design Development)

Audit
เมื่อทำการกำหนดโครงร่างแนวคิดเป็นที่เรียบร้อย จะทำการพัฒนาการออกแบบโดยออกแบบเป็นแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design) ทั้งงานที่เป็นงานระบบ 
เช่น ระบบทำความเย็น รวมไปถึงงานออกแบบเครื่องจักรเพื่อนำแบบดังกล่าวไปสร้างและทดลองเครื่องต้นแบบ (Prototype) ในลำดับถัดไป

 

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างและทดลองเครื่องต้นแบบ (Prototype)

Audit
การสร้างเครื่องต้นแบบตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อทดสอบระบบแมคคานิกส์ และโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้ โดยรับทำทั้งเครื่องจักรที่มีเฉพาะแมคคานิกส์ เครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ 
และเครื่องจักรอัตโนมัติ เมื่อสร้างเครื่องต้นแบบเป็นที่เรียบร้อยจะทำการทดสอบระบบต่างๆ และปรับแก้ให้สามารถทำงานได้ตามแนวคิดในการออกแบบ 
โดยการสร้างเครื่องต้นแบบนี้จะมีการปรับเปลี่ยนกลไกหรือการทำงานต่างๆ ของเครื่องจักรตามความเหมาะสม

 

ขั้นตอนที่ 5 การเขียนแบบโดยละเอียด (Detail Design)

Audit
หลังจากทำเครื่องต้นแบบแล้ว จะจัดเขียนแบบโดยละเอียดเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดในการผลิตจำนวนมาก (Mass Production)

 

ขั้นตอนที่ 6 การส่งมอบงาน (Submission)

Audit
จัดทำรายงานส่งมอบงานให้ลูกค้ารวมไปถึงสามารถเซ็นรับรองโดยวิศวกรผู้มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านไฟฟ้าและเครื่องกล
ในกรณีที่จำเป็นต้องรับรองการออกแบบในส่วนต่างๆ

 

          ในแต่ละโครงการ ลูกค้าสามารถเลือกระบุการออกแบบที่ต้องการได้ เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ และความต้องการสินค้าของผู้บริโภคก่อนการจัดสร้างเครื่องต้นแบบจริง