การตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงาน

การตรวจสอบตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน

ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.  2535 มาตรา 3

ได้บัญญัติความหมายของคำว่า “ตรวจสอบ”  ไว้ว่า  สำรวจ  ตรวจวัด  และเก็บข้อมูล  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังนี้

  1. การสำรวจ  เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงลักษณะการใช้พลังงานและลักษณะของกระบวนการการผลิต  รวมทั้งชนิด  ขนาด  จำนวน  และสภาพของระบบ  วัสดุ  และอุปกรณ์  ที่ได้ทำการสำรวจ เป็นต้น
  2. การตรวจวัด  เพื่อให้ทราบถึงสภาพการใช้พลังงาน  สภาพการทำงานและการสูญเสียพลังงานของระบบและอุปกรณ์ที่ทำการตรวจวัด
  3. การเก็บข้อมูล  หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานเช่นข้อมูลและสถิติการใช้พลังงานประวัติการทำงานการซ่อมแซมและการปรับปรุงที่ผ่านมารวมทั้งชนิดลักษณะหรือคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต่างๆที่อยู่ในข่ายของการตรวจสอบ เป็นต้น

ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงพื้นฐานของการตรวจวัดการใช้พลังงานของระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และระบบที่ใช้พลังงานความร้อน 

การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า

มีความสําคัญค่อนข้างมาก ซึ่งจะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ทราบถึงการใช้พลังงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ซึ่งขั้นตอนและวิธีการตรวจวัดต้องเริ่มจากการ รู้จักเครื่องมือวัดและวิธีการใช้งานเครื่องมือวัด รวมทั้งขั้นตอนในการวัดและการอ่าน

ค่าที่ถูกต้อง แล้วนําค่าที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห์ผล และจึงกําหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม 

Logo

การใช้มิเตอร์วัดไฟฟ้าที่ถูกต้อง

  1. ตรวจสอบย่านการตรวจวัด กระแส/แรงดัน ให้ถูกต้อง เช่น กรณีต้องการตรวจวัดค่ากระแสสลับ 43 แอมป์ ก็ควรปรับตั้งย่านการตรวจวัดให้อยู่ในช่วง 0-100 แอมป์เพื่อให้ได่ค่าที่ถูกต้อง (โดยทั่วไปสําหรับ เครื่องมือวัดแบบอนาล็อกควรปรับตั้งย่านการตรวจวัดให้ค่าที่ต้องการวัดอยู่ในช่วง 40-60% ของค่าสูงสุดของ ย่านการตรวจวัด)
  2. ตรวจสอบตัวแปรอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงของภาระหรือความเร็วรอบจะมีผลต่อค่าที่ได้จากการ ตรวจวัด ในระหว่างการวัด จะต้องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของภาระของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะทําให้ค่าที่ตรวจวัดแตกต่างไปจากค่า พิกัด 
  3. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีการบํารุงรักษาอย่างถูกต้องสม่ําเสมอ

การเลือกเครื่องมือวัดไฟฟ้าที่เหมาะสม

เนื่องจากเครื่องมือวัดไฟฟ้ามีหลายขนาดและมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันและใช้ในการตรวจวัดตัวแปรหลาย ประเภท

ดังนั้นจึงเป็นการยากและมีค่าใช้จ่ายสูงที่จะเลือกเครื่องมือที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม มีกฎเบื้องต้น สําหรับการปฏิบัติ

เพื่อให้ได้ผลการตรวจวัดที่ถูกต้อง ดังนี้

  1. ควรติดตั้งมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าสําหรับการตรวจวัดที่มีตําแหน่งตายตัวและต้องการการวัดอย่าง สม่ําเสมอ
  2. เครื่องมือแบบคล้องวัดจะมีความเหมาะสมและมีความสะดวกสําหรับการวัดที่มีความถี่ไม่บ่อยนัก
  3. ควรใช้มิเตอร์ที่สามารถวัดค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าได้ในกรณีที่จะต้องมีการปรับปรุงค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า

Logo